Home Multilock Original

© KAPVAST | COPYRIGHT 2017

ALS JE EEN KAPVAST KOOPT OF GEBRUIK MAAKT VAN ONZE SITE DAN GA JE AKKOORD MET ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN.

Algemene Voorwaarden

KAPVAST ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGS- VOORWAARDEN

Deze Algemene Aannemings-, Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Kapvast (Bedrijf) zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.


ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. de leverancier: de verkoper/opdrachtnemer

b. de afnemer: de koper/opdrachtgever al dan niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.


ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met de leverancier gesloten overeenkomsten van koop en verkoop, alle overeenkomsten van aanneming van werk, op elk aanbod van de leverancier en, meer in het bijzonder, op iedere overeenkomst van koop, verkoop en bouw van watersportartikelen en de daarvan deel uitmakende uitrustingsstukken. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn.

2. Deze voorwaarden kunnen zijn vertaald vanuit de Nederlandse taal in een vreemde taal. In geval van mogelijke verschillen in de teksten, die het gevolg van deze vertaling zijn, prevaleert de Nederlandse tekst.


ARTIKEL 3 - HET AANBOD

1. Elk schriftelijk aanbod is bindend gedurende de opgegeven termijn of bij ontbreken daarvan gedurende tien werkdagen na ontvangst, tenzij anders vermeld en behoudens gebrek aan kredietwaardigheid van de afnemer. Indien de afnemer het aanbod niet binnen de gestelde termijn aanvaardt, vervalt het.

2. Elk aanbod vermeldt prijzen, maten en levertijd en eventueel motorvermogen.

3. Alle ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, bestekken, berekeningen en andere toelichtingen en verduidelijkingen die bij het aanbod worden verstrekt, blijven het eigendom van degene die deze heeft verstrekt. Zij zijn beschermd volgens de Auteurswet en mogen niet aan derden ter hand worden gesteld.


ARTIKEL 4 - DE OVEREENKOMST

1. Eventueel later gemaakte afspraken en/of wijzigingen alsmede toezeggingen door personeel of ondergeschikten van de leverancier zijn bindend onder de voorwaarde dat zij schriftelijk zijn bevestigd. In geval een schriftelijke opdracht of een bevestiging van een overeenkomst of van een nadere afspraak ontbreekt, zijn beide partijen aan die overeenkomst of nadere afspraak gebonden, indien één van hen met andere dan de vorenbedoelde schriftelijke bescheiden kan bewijzen dat de overeenkomst dan wel nadere afspraak werd gesloten respectievelijk gemaakt.

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid 2 van deze voorwaarden heeft de leverancier het recht de extra kosten in rekening te brengen die voortvloeien uit wijzigingen in het werk of onderbrekingen in de werkzaamheden, voor zover deze zijn veroorzaakt door niet aan de leverancier toe te rekenen oorzaken.

3. Indien aanvullende overeenkomsten bijzondere invloed hebben op de prijs, de levertijd, de maten en eventueel het motorvermogen dient daarvan door de leverancier melding te

worden gemaakt.


ARTIKEL 5 - DE GARANTIE

1. De leverancier staat ervoor in dat hij producten, uitrustingsstukken en inventaris, levert dat beantwoordt aan de overeenkomst. De leverancier staat er bovendien voor in dat het geleverde de eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

2. De leverancier staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

3. Met inachtneming van het vorenstaande garandeert de leverancier gedurende een termijn van zes maanden de afwezigheid van gebreken die zich openbaren of ontstaan na levering. Voor elektronische apparatuur geldt een garantietermijn van drie aaneengesloten maanden na levering.

4. Onverminderd de overige rechten die hem op grond van de wet toekomen heeft de afnemer recht op kosteloos herstel van gebreken en op vervanging van gebrekkige onderdelen van de leverancier binnen redelijke tijd.

5. De leverancier staat niet in voor (uiterlijke) onvolkomenheden die voortkomen uit de aard en de hoedanigheid van gebruikte materialen.

6. De leverancier staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, gebruik in zoutwater, ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van door de afnemer of door derden aangebrachte veranderingen aan het geleverde. Evenmin staat de leverancier in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van vorenbedoelde gebreken.


 ARTIKEL 6 - DE LEVERTIJD

1. Onder levertijd wordt verstaan het tijdsverloop tussen enerzijds de datum waarop de koopovereenkomst is gesloten en anderzijds de overeengekomen datum van levering in Nederland.

2. De leverancier is verplicht de afnemer onder vermelding van de redenen schriftelijk in kennis te stellen zodra overschrijding van de levertijd is te verwachten en zo mogelijk aan te geven hoe groot de overschrijding zal zijn.

3. De levertijd wordt verlengd met de vertraging die een redelijkerwijs voorzienbaar gevolg is van de nalatigheid van de afnemer om, ondanks tijdige aanmaning, een aan de leverancier verschuldigd bedrag te voldoen nadat dit opeisbaar is geworden of van de nalatigheid van de afnemer om een andere verplichting na te komen. Ook komen de kosten die een voorzienbaar en naar ervaringsregels te verwachten gevolg zijn van deze nalatigheid voor rekening van de afnemer.

4. De leverancier is pas in verzuim indien de levertijd met meer dan 15% wordt overschreden als gevolg van oorzaken die de leverancier zijn toe te rekenen.


ARTIKEL 7 - OVERMACHT

1. Onder overmacht wordt verstaan iedere niet-voorzienbare omstandigheid ten gevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd, voor zover deze omstandigheid door de leverancier niet vermeden kan worden en zij niet op grond van de wet, de overeenkomst of maatschappelijke opvattingen voor diens rekening moet komen.

2. Onder overmacht wordt mede verstaan een vertraging die is ontstaan doordat materialen niet op tijd worden geleverd, indien de vertraging niet te wijten valt aan omstandigheden die de leverancier had kunnen of moeten voorzien of voorkomen.

3. Indien de overmacht situatie ertoe leidt dat de leverancier werkzaamheden opschort, is de afnemer voor die periode ook ontheven van zijn verplichtingen.

4. De leverancier kan zich niet beroepen op overmacht, indien de overmacht situatie zich voordoet nadat door zijn toedoen dan wel door omstandigheden voor zijn rekening komend de overeengekomen levertijd met 15% is overschreden.


ARTIKEL 8 - DE LEVERING

1. De levering vindt plaats in Nederland dan wel, geschiedt de levering op de plaats die voor de afleveringsadres is overeengekomen.

2. De afnemer dient binnen tien werkdagen het te leveren product te inspecteren. Indien de afnemer binnen deze termijn van tien werkdagen geen gebruik maakt van de hem geboden inspectiegelegenheid, wordt het product, en/of de uitgevoerde werkzaamheden geacht conform overeenkomst te zijn (op)geleverd. De afnemer kan zich er dan niet meer op beroepen, dat het product, de bedoelde andere zaak en/of de uitgevoerde werkzaamheden gebreken vertoont/vertonen die hij rede- lijkerwijs tijdens de inspectie had kunnen ontdekken.

3. Indien de levering heeft plaatsgevonden of geacht wordt te hebben plaatsgevonden op grond van lid 3, gaat het risico voor het geleverde over op de afnemer.

4. Indien de afnemer na levering in gebreke blijft met de afname van het product, worden deze opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.

5. Indien de afnemer bij het verstrekken van de opdracht daartoe heeft verzocht, worden de vervangen onderdelen na uitvoering van de opdracht aan hem ter beschikking gesteld. Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met garantie-claims moeten worden afgezonderd; in dat geval worden de onderdelen pas ter be- schikking gesteld nadat de garantieclaims zijn afgehandeld.

In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van de leverancier, zonder dat de afnemer op enigerlei vergoeding terzake aanspraak kan maken.


ARTIKEL 9 - RECLAMEMEREN

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen schriftelijk en behoorlijk omschreven ter kennis te worden gebracht van de leverancier binnen tien werkdagen nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. De gevolgen van niet tijdige reclame komen voor rekening van de afnemer.


ARTIKEL 10 - DE KOOPPRIJS

1. Doorberekening van een verhoging of verlaging van prijzen die van invloed is op de koopprijs en die is toe te rekenen aan verzuim of vertraging door toedoen van de wederpartij zal altijd kunnen worden verlangd.


ARTIKEL 11 KOOPPRIJS, DE BETALINGSVOORWAARDEN

1. Koopprijs tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats bij levering. Alle betalingen geschieden contant ten kantore van de leverancier, dan wel door overmaking op een door de leverancier aan te wijzen bank- of girorekening.

2. Indien de afnemer het verschuldigde bedrag niet op de overeengekomen vervaldag betaalt, dan wel - wanneer geen vervaldag is overeengekomen - niet binnen tien werkdagen na factuurdatum, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. In dat geval is de leverancier gerechtigd een rente van 1% op maandbasis

over het verschuldigde bedrag aan de afnemer in rekening te brengen. Deze rente wordt berekend vanaf de vervaldag, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

3. Indien de leverancier wordt genoodzaakt om rechtsbijstand in te roepen in verband met een geschil dat betrekking heeft op een tussen hem en de afnemer gesloten overeenkomst waarop deze voorwaarden van

toepassing zijn, heeft hij recht op vergoeding van de aan die rechtsbijstand verbonden kosten. Deze buiten- gerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 250,00 te vermeerderen met de werkelijk gemaakte verschotten.

4. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd op verzoek van de afnemer dan wel doordat de

afnemer zijn verplichtingen niet tijdig nakomt of de leverancier niet tijdig in staat stelt de zijnerzijds vereiste werkzaamheden te verrichten, is de leverancier gerechtigd betaling van de koopprijs dan wel van de aanneemsom te vorderen op het tijdstip of de tijdstippen waarop deze betalingen bij normale uitvoering van de overeenkomst verschuldigd zouden zijn geworden.

5. Reclames over facturen dienen schriftelijk en behoorlijk toegelicht te worden ingediend binnen tien werkdagen na ontvangst van de desbetreffende factuur.


ARTIKEL 12 - OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Indien één der partijen haar verbintenis niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de nakoming van de daar tegenover staande verplichting op te schorten. Ingeval van gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.2. Indien één der partijen haar verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.


ARTIKEL 13 - ZEKERHEIDSRECHTEN

1. Ingeval van verkoop door de leverancier zal de eigendom van de verkochte zaak niet eerder overgaan dan op het moment waarop de verkoopsom en het eventueel meerdere verschuldigde terzake van de transactie volledig aan de leverancier zijn voldaan.

2. De leverancier is gerechtigd om het desbetreffende product en de volledig daarbij behorende uitrusting, inventaris en overige toebehoren onder zich te houden, totdat de afnemer het totaal verschuldigde bedrag heeft voldaan, inclusief de uit dit retentierecht voortvloeiende kosten.ARTIKEL 14 - GESCHILLEN : BEMIDDELING EN DE GEWONE RECHTER

1. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een

Nederlands rechtscollege is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.


ARTIKEL 15 - AFWIJKINGEN VAN DE VOORWAARDEN

1. Individuele afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen, van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgelegd.


ARTIKEL 16 - WIJZIGINGEN VAN DE VOORWAARDEN

1. Zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan nadat daarover overleg is gepleegd met die deze voorwaarden aangaan.


Versie 1.1 / 9 februari 2015